Ana Sayfa
 • İş Analizi ve Süreç Geliştirme

  Şirketlerin hem iç hem de dış paydaşlarına yönelik olarak hızlı, zamanında ve doğru hizmet götürebilmelerini sağlamak amacıyla şirket içindeki iş yapışın düzenlenmesi en önemli noktalardan biridir. Şirket bünyesinde tüm departmanlardaki çalışanların yaptıkları işlerin tek tek en küçük basamaklara kadar detaylandırılması ve kimler tarafından yürütüldüğünün incelenmesi açısından, iş analizinin yapılması gerekmektedir.

  Şirketlerde, her departman/bölüm kendi yaptığı işten sorumlu olduğu için sadece kendi hedeflerine odaklanmaktadır. Dolayısıyla departmanlar arasında bazı “gri alanlar” oluşmaktadır. Bu alanlar, iletişim eksiklikleri ve yetki sorunlarının yaşanmasına yol açmaktadır. Bu sebeple, şirketin tam anlamıyla irdelenebilmesi açısından, mevcut süreçlerinin incelenmesi, eksik olanların çıkarılması gerekmektedir.

  CGS Center tarafından yapılan iş analizleri doğrultusunda, süreçler incelenmekte, geliştirme/iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Çıkarılmamış/eksik süreçler tespit edilerek, ihtiyaca göre geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

 • Organizasyon Tasarımı – Birim ve İş Tanımlarının Revizyonu

  Büyüyen ve gelişen organizasyonların yöneticileri, zamanlarının önemli bir bölümünü organizasyon yapısı ile ilgili sorgulamalara ve değişikliklere ayırmakta ve bir yıl içinde yapılarını birkaç kez değiştirebilmektedirler. Oysa, yapılan değişikliklerin önemli bir bölümü kurumlara ihtiyaç duydukları rekabet avantajını, müşteri sadakatini, verimlilik artışını ve maliyet avantajını sağlayamamaktadır. Organizasyon şemasının varlığı bir kurumun başarılı olması için tek başına yeterli değildir. Asıl sorun organizasyon yapısının liderlik, informal davranışlar, yapı, kültürel boyutlar, süreçler gibi çok önemli organizasyonel bileşenler ile uyumu sağlayacak ve stratejik hedefleri yakalayacak şekilde hayata geçirilmesidir.
   
  Şirketlerde, iş ve poziyon tanımlamasının amacı, görev ve sorumlulukların belirtilmesiyle işin hedeflerinin ve niteliğinin anlaşılmasının sağlanmasıdır. İşin neyi gerektirdiği ve çalışanın neyi yapması gerektiğini açıkça tanımlamak önem arzetmektedir.
   
  CGS Center tarafından, yapılan iş analizleri ve süreç şemaları doğrultusunda organizasyon şeması oluşturulmakta veya revize edilmektedir.  Yeni organizasyon şemasının işlevselliğini sağlamak ve süreçler arası ilişkinin doğru yürütülmesi için birim ve iş tanımları belirlenmekte; yeni yapıya göre revize edilmektedir.
   
 • Kurum Kültürü Analizi

  Kurum Kültürü; kuruluşun çalışma şeklini ve faaliyetlerinin sonucunu etkileyen, çalışanlarda ve yöneticilerde oluşan inançlar, gelenekler, değerler, kişiler arası ilişkiler bütünüdür (Oxford University Press, 1996). Bir başka deyişle kültür bir organizasyonda görülen, elle tutulan her şeyin ardındaki görülemeyen ancak hissedilen güçtür.
   
  CGS Center şirketlerin kurum kültürünü ve çalışanların örgütsel bağlılıklarını, yöneltilen sorular ve anketlerle ölçmekte ve verilen cevaplar yorumlanarak kurum kültürü ve çalışanların kuruma bağlılıklarını ortaya koymaktadır.
 • Yetki Planının Hazırlanması

  Yetki, işletmelerde bir yöneticinin/çalışanın bir şeyi yaptırmak istediği zaman kullandığı etki alanıdır. Bu bağlamda da, üst yönetim belirli bir şeyi yaptırmak, denetlemek, düzene koymak için belirlenmiş olan yetkilerini kullanır. İşletmelerde düzgün hazırlanmamış olan yetki planları bir takım sıkıntılar doğurabilir. Örneğin, yeterli ve açık olarak ortaya konulmayan yetkiler tedirginlik yaratarak çalışanların yeterli birikime sahip olmadığı düşüncesini doğurabilir. Ayrıca, yöneticiler de sorumluluklardan kurtulamadığı için riske girmek istemeyebilirler.
   
  CGS Center, şirketin üst yönetimiyle birlikte çalışanların birinci ve ikinci derece amirlerini ve  her pozisyonun gereklerini gözönüne alarak yetki planı hazırlamaktadır.
 • Şirket Akademisinin Kurulması

  Şirketlerde en önemli sermaye olan insan kaynağının yetkinliklerinin artırılması amacından hareketle en önemli adım; iyi eğitilmiş, şirketle bütünleşmiş bir işgücünün eğitimi ve geliştirilmesidir. Bu noktada, şirketlerde akademi oluşturmak; liderliği, yaratıcı düşünceyi ve problem çözmeyi teşvik ederek şirket kültürüne de işlerlik kazandırmaktadır. Şirketlerde yeni işe başlayan çalışanların işlerine kolay adapte olmalarını sağlamak ve halihazırda çalışan personelin yetkinliklerini arttırtmak için, şirket akademisinin kurulması; tecrübeli çalışanların deneyimlerini diğer çalışanlara eğitimler yoluyla aktarması ile  diğer idari ve yönetsel yetkinliklerin geliştirilmesi için dışarıdan eğitimler alınmasını sağlayacaktır.
   
  CGS Center tarafından şirket akademisi kurulmakta, akademinin etkili ve verimli şekilde işlemesini sağlamak amacıyla akademi programı ve paralelinde eğitim planlaması yapılmaktadır. Bu doğrultuda, ilk olarak eğitim ihtiyaç analizi yapılarak, her departman için öncelikli eğitimler belirlenmektedir. Şirket bünyesinden belirlenen eğitimciler “Eğitimcinin eğitimi” programı dahilinde yetiştirilmekte, dışardan alınacak eğitimler ve hocaları seçilmektedir.
 • Performans Değerlendirme Sisteminin Oturtulması

  Performans değerlemesi, belirli bir görev ve iş tanımı çerçevesinde bireyin yaptığı iş ve görevin tanımını belirli zaman dilimi içinde gerçekleştirme düzeyinin saptanmasıdır. Daha çok birincil amirlerin üstlendigi bir süreç olarak tanımlanan ve “Performans Yönetimi” adıyla da anılabilen bu süreç, performans geliştirme, eğitim ihtiyaçlarını saptama, kariyer yönetimi ve ödül sistemlerini uygulamak açısından oldukça önemli bir veri toplama sistemidir. Organizasyonlar ve çalışanlar açısından büyük öneme sahip olan performans değerlendirmenin gereği ve yararları aşağıda belirtilmiştir.
  • Performans değerlendirme kişi düzeyinde bireysel psikolojik, kurum düzeyinde ise motivasyona yönelik bir gereksinimdir.
  • Performans değerlendirmesi organizasyona bir bütün olarak bakabilmemize fırsat sağlayarak, çalışanların yetkinlikleri (temel, yönetsel ve liderlik yetkinlikleri) konusunda fikir sahibi olunmasına yardımcı olur.
  • Kaynak kullanımı etkinliğini ortaya çıkartma konusunda organizasyona fayda sağlar.
  • Organizasyondaki vizyon ve misyon paylaşımının seviyesi hakkında bilgi verir.
  • Çalışanların organizasyon içinde yarattıkları katma değerin karşılaştırılmalı olarak incelenmesini sağlar.
  • Bireysel ve örgütsel eğitim gereksinimlerinin tespit edilmesini sağlar.
  • Aynı yapı içindeki bireysel veya örgütsel algılama farklılıklarını tespit edilmesine olanak sağlar.
  • Organizasyonda ücret düzenlemeleri konusunda yardımcı olur.

  Şirketin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşması için geliştirmesi ve işletmesi gereken en önemli uygulamalarından biri performans değerlendirme sistemidir.

  CGS Center, şirket bünyesinde performans değerlendirme sistemini oluşturmaktadır. Şirketin stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye hizmet edecek bölüm hedefleri ve bireysel hedefler belirlenerek değerlendirme kriterleri oluşturulmakta, uygun değerlendirme yöntemi seçilmekte ve geri bildirim sistemi kurulmaktadır.

 • Finansal Yönetim Hizmetleri

  Kurumsal yönetimin temel ilkelerinden olan hesap verebilirlik ve şeffaflığın göstergesi finansal raporlardır Finansal yönetim, bir işletmenin veya organizasyonun belirlenen finansal hedeflere ulaşması için yapılan mali durum yönetimidir. Bir işletmenin finansal durumunun röntgenini çekmek ve aynı zamanda geleceğe dair yansıtmalar yapabilmek için, finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkiler ve bunların zaman içindeki değişimleri incelenmelidir.

  • Finansal Tablo Analizi
   Finansal tablo analizinin amacı, sadece işletmelerin geçmiş performanslarını değerlendirmek değil, aynı zamanda geleceğe dair tahminlerde bulunmaya yardımcı olmak, hazırlanacak planlara ve izlenecek politikalara katkıda bulunmaktır. Finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkiler ve bunların zaman içindeki değişimleri incelenirken, aynı zamanda işletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki benzer işletmeler ile de karşılaştırma yapılması gerekmektedir. 
   Bu bağlamda CGS Center;
    • Finansal tabloların dikey ve yatay analizlerinin yapılması ve sonuçların yorumlanması
    • Sektör analizi
    • Finansal rasyolar analizi ve sektör ortalamaları ile karşılaştırılması
    • Yönetim raporlaması
     konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Nakit Akış Çalışması
   Nakit, işletmeler için işe başlarken, işi sürdürürken ve işleri genişletirken vazgeçilmez bir öğedir. İşletmelerde yüksek satış rakamı ve karlılık oranı her zaman nakit demek değildir. Bu sebeple işletmedeki nakit giriş ve çıkışlarının kontrolü büyük önem arz etmektedir. Nakit girişi ve çıkışı arasındaki dengeyi sağlamak, işletmenin makul seviyede nakdinin olması, sürdürülebilirlik açısından gereklidir. Genellikle işletmeler nakit akış çalışmasını zor ve külfetli bir iş olarak görürler.
   CGS Center, nakit akım tablosunun hazırlanması, yorumlanması ve yönetim raporlaması konusunda çözümler sunmaktadır.
  • Bütçe Çalışması
   Ülkelerden, ailelere kadar ekonomilerin bütçe ile yönetildiği günümüzde, işletmelerde bütçe çalışması yapılması önem arzetmektedir. Firma yöneticilerinin plan ve stratejilerini belirleyip, şirketin yönetimi ve geleceği için gerekli kararları verebilmesi için bütçe ile yönetim şarttır. Ayrıca, belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığının yada belirlenen stratejiler doğrultusunda hareket edilip edilmediğinin kontrolü açısından bütçe önemli bir araçtır.

  Bu kapsamda CGS Center,

  • Satış, maliyet ve üretim
  • Satınalma
  • Faaliyet giderleri
  • KDV
  • Proje
  • Yatırım bütçelerinin hazırlanması ve yönetim raporlaması konusunda destek hizmetleri vermektedir.      

   

 
ANKARA / TURKİYE
Bağlıca Mah. 1228 Sokak
A Blok 2/1
ETİMESGUT - ANKARA - TÜRKIYE
0312 220 22 20
info@cgscenter.org
www.cgscenter.org
www.cgscenterbussac.net

Tüm hakları saklıdır. © 2005 - 2013

Takip edin:Web Tasarım: çizgeadam & AdaNET
 
FACEBOOK
CGS Center
linkedin
YouTube